V prílohe sa nachádza žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

 V prílohe sa nachádza informovaný súhlas zákonného zástupcu pre školský klub detí.

V prílohe sa nachádza Školský výchovný program pre školský klub detí.

Školský poriadok školského klubu detí.

Režim dňa detí v školskom klube.

Plán práce školského klubu detí na školský rok 2018/2019.