Kto sme?

Sme zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, naším zriaďovateľom je Okresný úrad v Žiline.

Poskytujeme psychologické, logopedické, špeciálno-pedagogické, somatopedické, surdopedické a rehabilitačné služby formou ambulantnej starostlivosti.

Komu poskytujeme služby?

Našu klientelu tvoria deti a mládež so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Služby poskytujeme tiež zákonným zástupcom týchto detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl.

Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnení, je potrebné uviesť, že sa jedná o deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutím.

Kto môže požiadať o naše služby?

Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa, žiaka. Taktiež pedagógovia z MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, tiež detský lekár, prípadne odborný lekár (napr. neurológ).

Čo potrebujeme k práci s dieťaťom?

-          Ak žiada rodič

o    informovaný súhlas zákonného zástupcu

o    anamnézu (lekársku, prípadne rodinnú)

-          Ak žiada škola

o    informovaný súhlas zákonného zástupcu

o    anamnézu

o    žiadosť školy o vyšetrenie

o    záznam z pozorovania žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese (v sekcii tlačivá nájdete pripravené formuláre)

Kto tvorí náš tím?

V priloženom dokumente Vám predstavíme pracovný tím našich odborných zamestnancov.

Jeho jednotliví členovia Vám v nasledujúcich prezentáciách priblížia viac zo svojej činnosti:

-          psychológ 

-          špeciálny pedagóg pre deti s poruchami komunikácie

-          špeciálny pedagóg

-          somatopéd

-          surdopéd

-          fyzioterapeut