O projekte

Názov projektu:  Voda okolo nás - WAU

Programová oblasť: Prispôsobenie sa zmene klímy - ochrana pred povodňami a suchom

Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Realizácia: september 2014 - marec 2015

Projekt je financovaný z EHP mechanizmu a ŠR.

Celkové náklady na realizáciu projektu: 39 487,- €

V rámci projektu budú metodičky projektu zabezpečovať environmentálne vzdelávanie žiakov školy , vypracujú nové učebné osnovy a učebné materiály pre zakomponovanie environmentálnej výchovy do obsahu štátneho a školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom informačných a propagačných aktivít projektu zapoja do jeho realizácie aj ďalšie subjekty a organizácie - pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, odborných zamestnancov Centra špeciálnopedagogického poradenstva, žiakov ZŠ v Petroviciach, dobrovoľníkov z radov hasičov z Hliníka nad Váhom, rodičov detí,  žiakov bežných základných škôl v okrese Bytča a študentov Gymnázia Bytča, dobrovoľníci z CHKO Strážovské vrchy.

Cieľom projektu je aj realizácia nasledovných  adaptačných opatrení:

Adaptačné opatrenie  - realizácia jazierka

Adaptačné opatrenie  -  živicou viazané systémy

Adaptačné opatrenie  -  výsadba vzrastlých drevín

Adaptačné opatrenie  -  zberné nádoby väčšie

Adaptačné opatrenie - zberné nádoby menšie

Adaptačné opatrenie - závlaha

Adaptačné opatrenie - komponenty

Adaptačné opatrenie - dažďová záhrada

 


 

O novinkách v projekte sa dočítate v časti Realizácia projektu

Fotografie z realizácie projektu si môžete pozrieť vo Fotogalérii

 

© 2018 Špeciálna škola internátna Bytča - Voda okolo nás – WAU